Privacy policy


Wij vinden uw privacy belangrijk! Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van MetiSelect laat u bepaalde gegevens bij MetiSelect achter. Binnen MetiSelect gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken.


1. WIE CONTACTEREN IN GEVAL VAN VRAGEN?

MetiSelect NV, hierna MetiSelect genoemd, met maatschappelijke zetel te 1790 AFFLIGEM, Brusselbaan 255 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0554.771.011, is de Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. MetiSelect verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen alsook met de bepalingen betreffende direct marketing van Boek XII van het Wetboek van Economisch Recht en de verplichtingen voortvloeiende uit Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘GDPR’).

2. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

De GDPR definieert een persoonsgegeven als volgt: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de GDPR.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens. Het gaat over de volgende persoonsgegevens:


• Uw naam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer;
• E-mailadres en wachtwoord;
• Curriculum vitae, motivatiebrieven, testresultaten en notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
• Foto's en video's
• Eventueel LinkedIn profiel;
• Voorkeurstaal;
• Voorkeuren betreffende dienstverband en regio van tewerkstelling;
• Huidige betrekking en loonpakket;
• Uw IP adres, surfgedrag, ingegeven zoektermen.

Om een goede matching te bekomen tussen een mogelijke tewerkstelling en de kandidaat kan MetiSelect de door de kandidaat doorgegeven referenties opvragen. Dit om onder andere een betere zicht te krijgen op de competenties en werkervaringen van de kandidaat. MetiSelect zal pas overgaan tot consultatie op het ogenblik dat deze een concrete vacature ter beschikking heeft.

4. WAAROM WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT EN WELKE IS DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING?

Uw persoonlijke identificatiegegevens worden verwerkt om u te kunnen informeren over vacatures met als rechtsgrond uw toestemming.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met oog op klantenbeheer met als rechtsgrond uw toestemming.

Uw CV en motivatiebrief, LinkedIn profiel, voorkeurstaal, voorkeuren betreffende dienstverband en regio van tewerkstelling worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject en als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang en uw toestemming.

Foto’s en video’s worden verzameld en verwerkt teneinde deze te kunnen gebruiken voor interne en externe communicatie in het kader van arbeidsbemiddeling en tewerkstelling met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming.
Indien foto’s en video’s voor andere doeleinden worden gebruikt, zal hiervoor vooraf uw expliciete toestemming gevraagd worden

Uw e-mailadres en wachtwoord worden verwerkt voor het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze website, met als rechtsgrond uw toestemming.

Uw persoonlijke identificatiegegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt met oog op direct marketing, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang en uw toestemming.

Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, statistisch onderzoek en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften, met als rechtsgrond uw toestemming.

Uw IP adres, surfgedrag, ingegeven zoektermen worden verwerkt met oog op het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond dons gerechtvaardigd belang om onze website en dienstverlening voortdurend te verbeteren alsook uw toestemming.

Cookies worden verwerkt voor volgende doeleinden; Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op deze website te vergemakkelijken of om persoonlijke instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van deze website te onthouden met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming. Voor analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te analyseren, gebruikt onze website Google Analytics. Voor sociale doeleinden: om gebruikers van deze website voor hen relevante informatie te laten zien op de website.


5. DUUR VAN DE VERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden(dit laatst betreft doorgaans 5 jaar na de definitieve datum in geval van tewerkstelling).


6. WAT ZIJN UW RECHTEN?

a) Recht op toegang en inzage
U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

b) Recht op verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.


U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

c) Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

d) Recht van gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.

e) Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

f) Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

g) Uitoefening van uw rechten
U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te versturen naar privacy@metiselect.be.

h) Klachten
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be .


7. DOORGIFTE AAN DERDEN

De persoonsgegevens die u verschaft kunnen worden doorgegeven aan potentiële werkgevers. Desgevallend kunnen deze gegevens ook anoniem gemaakt worden.

De door u verstrekte persoons- of bedrijfsgegevens kunnen voor alle doeleinden door MetiSelect doorgegeven worden aan verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterbedrijven), en, voor de doeleinden van statistisch onderzoek en marketing, aan andere derde partijen.

Sommige derden verwerken in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Het gaat om volgende ontvangers: accountants, consultants en anderen in het kader van boekhoudkundige, fiscale en andere juridische ondersteuning en IT-dienstverleners. Wij sluiten met al deze organisaties, die handelen als verwerkers, verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

Wij kunnen ook uw gegevens doorgeven aan derden in geval van een wettelijke verplichting of een verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten, of indien u zich hiermee akkoord heeft verklaard.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met uw voorafgaande toestemming.


8. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Geen enkel technologisch systeem is volledig veilig (bestand tegen hackers en dergelijke) voor wat betreft het verwerken van persoonsgegevens. MetiSelect heeft evenwel alle redelijke veiligheidsmaatregelen genomen, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.


9. COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van de website in de browser van uw computer / mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van onze website of door partners waarmee onze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.

Onze website maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te onderscheiden van die van andere bezoekers. Op die manier kan MetiSelect u een betere gebruikerservaring bieden en de website optimaliseren.

Onze website maakt gebruik van volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op deze website zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet (optimaal) werken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.

Performantie cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.

Third party cookies

Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van onze website zelf, maar wel van derden. Zo worden onder ander cookies geplaatst door Google Analytics.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, Twitter of Google+. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer geplaatst worden om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Toestemming en beheer van uw cookies

Bij uw eerste bezoek op onze website wordt u gevraagd het gebruik van cookies te aanvaarden.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet (optimaal) werken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.


10. TOEPASSELIJK RECHT

Huidige Privacy Policy wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Dendermonde zijn exclusief bevoegd.